Wzór ogólny szeregu homologicznego alkenów

Pobierz

Wzory alkenów a) Wzór sumaryczny (alken o jednym atomie węgla) - nie ma takiego, ponieważ nie ma możliwości zapisania wiązania podwójnego (alken o dwóch atomach węgla) C 2 H 4 tworzymy go ze wzoru ogólnego wstawiając zamiast n = 2 C 2 H 2*2=4Węglowodory nienasycone podobnie jak nasycone (alkany) tworzą szereg homologiczny.. Nazwy alkenów tworzy się zmieniając przedrostek -an odpowiedniego węglowodoru nasyconego (alkanu) na -en, np. eten (zwany też etylenem) od etanu.. Poznanie nazw systematycznych i wzorów sumarycznych, strukturalnych, półstrukturalnych i grupowych pierwszych pięciu węglowodorów szeregu homologicznego alkinów.Tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów i układa wzór sumaryczny alkenu o podanej liczbie atomów węgla 3.. Nauczę się definiować terminy: alkany, węglowodory nasycone.. Zadanie 782 (3pkt.). Rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów B strukturalny - BPrzedstawiciele alkenów ( olefin ) Alkeny, podobnie jak alkany, tworzą szereg homologiczny.. ALKENY Uczeń wie: -co to są węglowodory; -co to są węglowodory nienasycone, -co to są alkeny; -że eten jest przedstawicielem alkenów; -jak się tworzy nazwy alkenów;- tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów), -proponuje, jak doświadczalnie wykryć produkty spalania węglowodorów, - zapisuje równania reakcji spalania całkowitego i niecałkowitego alkanów, alkenów, alkinów, - zapisuje równania reakcji otrzymywania etenu i etynu,Wzór ogólny alkenów to CnH2n..

Wzór ogólny szeregu homologicznego alkenów: CnH₂n.

Nazwa systematyczna.Uczeń tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów) i układa wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węglarysuje wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów.Szereg homologiczny alkanów Liczba atomów wodoru w danym alkanie jest dwukrotnie większa od liczby atomów węgla i powiększona jeszcze o dwa atomy występujące na krańcach łańcucha.. Wykonaj je z dowolnych materiałów, np. plasteliny i zapałek, zrób zdjęcie i prześlij.. 4 Cząsteczka węglowodoru łańcuchowego 0 wzorze C6H|0 posiada jedno wiązanie podwó jne.. Cele lekcji: Poznanie pojęcia: alkiny.. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów.. Szereg homologiczny alkenów: Liczba atomów węgla Wzór strukturalny Wzór półstrukturalny Wzór grupowy Wzór sumaryczny Nazwa 2Szereg homologiczny alkanów Metan CH4 Etan C2H6 CH3-CH3 Propan C3H8 CH3-CH2--CH3 Butan C4H10 CH3-CH2-CH2-CH3 Pentan C5H12 CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 Heksan C6H14 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 Heptan C7H16 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 Oktan C8H18 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 Nonan C9H20 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 Dekan C10H22 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2CH3 3.Wzory ogólne szeregów homologicznych ALKANY C_{n}H_{2n+2} ALKENY C_{n}H_{2n} ALKINY C_{n}H_{2n-2} Zad 2. szereg homologiczny, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, alkeny..

Wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów: CnH₂n₊₂.

m.in. - między innymi.. Na podstawie nazwy alkanu ustala kolejność związków w szeregu.. - i inny.. Nazwy n-alkanów są podstawą nazewnictwa innych grup związków organicznych.Szereg homologiczny alkanów i wzór półstrukturalny: METAN-CH4 - ETAN- C2H6 CH3-CH3 PROPAN- C3H8 CH3-CH2-CH3 BUTAN- C4H10 CH3-(CH2)2-CH3 PENTAN- C5H12 CH3-(CH2)3-CH3 HEKSAN- C6H14 CH3-(CH2)4-CH3 HEPTAN- C7H16 CH3-(CH2)5-CH3 OKTAN- C8H18 CH3-(CH2)6-CH3 NONAN- C9H20 CH3-(CH2)7-CH3 DEKAN- C10H22 CH3-(CH2)8-CH3 OGÓLNY WZÓR ALKANÓW CnH2n+2 Własności fizyczne alkanów: -od 1-4 atomów węgla w cząsteczce- gazy -od 5-15 atomów węgla- ciecze -powyżej 15 atomów węgla- ciała stałe nie .Tabela 2.. - i tak dalej.. Hybrydyzacja atomów węgla - sp 2.. Nazwę alkenu tworzy się od nazwy alkanu o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce, dodając zakończenie -en zamiast -an.. Podaje zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów w oparciu o nazwy alkanów B B C 1 5.. Odwodnienie alkoholi - reakcja wymaga obecności kwasu i ciepła.Zadanie: wykonaj obliczenia wykorzystujac wzór ogólny alkanów Rozwiązanie:wykonaj obliczenia wykorzystujac wzór ogólny alkanów napisz wzory sumaryczne i nazwy alkanów któryck masy czasteczkowe wynosza a 86u b 128u wzór ogólny alkanów cnh2n 2 12n 2n 2 86u 14n 86 2 14n 84 14 n 6 wzór sumaryczny c6h14 wzór strukturalny kropki są pomocnicze przy tak długich wzorach strukturalnych .-zapisać wzór ogólny alkanów; -zakwalifikować węglowodory do danego szeregu homologicznego na podstawie wzorów; -zbudować model cząsteczki alkanu..

Szereg homologiczny alkenów.

3 Węglowodory 0 wzorach C3H8 i C4Hg należą do tego samego szeregu homologicznego.. Nauczę się zapisywać wzór sumaryczny dowolnego alkanu o podanej liczbie atomów węgla w cząsteczce oraz zapisywać wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów.tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów (C) zapisuje wzory sumaryczne, strukturalne i półstrukturalne oraz podaje nazwy alkanów z wykorzystaniem ich wzoru ogólnego (C) 2.2.Jak zmieniają się właściwości fizyczne alkenów w szeregu homologicznym..

Dowiem się, jaki jest wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów.

Alkeny, pomimo takiego samego wzoru sumarycznego mogą różnić się budową (zjawisko to nazywa się izomerią cis i trans).Szereg homologiczny - zbiór związków chemicznych o zbliżonej budowie chemicznej i własnościach, które daje się zapisać wspólnym wzorem sumarycznym.. Przykładem szeregu homologicznego są liniowe alkany, które różnią się między sobą tylko liczbą grup -CH 2 - i które można zapisać ogólnym wzorem sumarycznym: C n H 2n+2.Wzór ogólny- wzór chemiczny stosowany do zapisu dowolnego związku z szeregu homologicznego, np. CnH2njest ogólnym wzorem alkenów.. Chemia.. 2 Dwa różne węglowodory 0 wzorze C4H]0 stanowią parę izomerów.. Pierwsze człony szeregu homologicznego C 2 - C 4 są gazami, .. Otrzymywanie alkenów opiera się przede wszystkim na reakcji eliminacji.. Polub to zadanie.. propanol, wzór strukturalny pentanolu, wzory półstrukturalne (grupowe) alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach prostych zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce, .podaje wzór ogólny szeregu homologicznego odróżniawzór sumaryczny od wzorów strukturalnego i półstrukturalnego (A) zapisuje wzór sumaryczny i podaje nazwę alkanu o określonej liczbie atomów węgla w cząsteczce (do pięciu atomów węgla) (B) zapisuje wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów (do pięciuWzór ogólny - C n H 2n.. n.p.m. - nad poziomem morza.Napisz nazwy systematyczne i wzory sumaryczne szeregu alkenów zawierających: 2, 5, 6 atomów węgla w cząsteczce.. Alkohole - budowa.. Wzór ogólny szeregu homologicznego alkinów: CnH₂n₋₂Wzór ogólny alkenów C n H 2n n - liczba atomów węgla w cząsteczce 4.. Dla n liczby atomów węgla w cząsteczce alkanu liczba atomów wodoru wynosi 2n+2, a wzór ogólny alkanów można zapisać następująco: C n H 2n+2należą do szeregu homologicznego alkanów.. Nazewnictwo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt